Tylko jedno słowo

Czym jest ENERGIA?

Maj 5th, 2016

ENERGIA z greckiego, skalarna wielkość fiz. służąca do ilościowego opisu różnych procesów i rodzajów oddziaływania; spełnia ściśle prawo zachowania (energii zachowania zasada). Stwierdzono, że wszystkie postacie ruchu przekształcają się w siebie nawzajem w ściśle określonych stosunkach ilościowych; właśnie ta okoliczność umożliwia wprowadzenie pojęcia energii, czyli pozwala mierzyć różne postacie ruchu i oddziaływania jedną miarą. Różnym rodzajom procesów fiz. odpowiadają różne rodzaje energii: mech., elektromagnet., grawitacyjna, jądr. itd. (energia kinetyczna, energia potencjalna, energia jądrowa, energia elektryczna zob. proces zmiany sprzedawcy energii ); rozgraniczenia te nie są jednak ścisłe. Stan ośr. ciągłego lub pola charakteryzuje gęstość energii, czyli wielkość równa stosunkowi energii do objętości w otoczeniu danego punktu, oraz strumień energii   wektor równy iloczynowi gęstości energii i prędkości przemieszczania się jej w danym ośr. (dla pola elektromagnet. jest to wektor Poyntinga Umowa; fale elektromagnetyczne). W mechanice relatywistycznej energia ma ścisły związek z masą (Einsteina wzór). W mechanice kwantowej energia jest wielkością podlegającą kwantowaniu (energii skwantowania hipoteza)   w pewnych warunkach energia układu może przyjmować tylko wartości, które tworzą zbiór punktowy (nieciągły); dotyczy to zwł. energii promieniowania jąder, atomów i cząsteczek oraz energii drgań i obrotów tych układów.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.